SZKOLNE WYCIECZKI DWUDNIOWE NA ZAMÓWIENIE

Oferty przedstawione na naszej stronie są tylko propozycjami, które można zmieniaæ i modyfikować w/g potrzeb zamawiającego. Nie stanowią one oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
Kalkulacjê imprez przygotowujêmy pod konkretn¹ ofertê –
która jesteoecie zainteresowani, zale¿y ona od ilooeci osób
(uczestników), ilości opiekunów. Progamu – wstępów, przewodników miejscowych, a wreszcie od ilooeci posiłków.
Ceny obejmują:
– przy imprezach 1 dniowych – transport, ubezpieczenie NNW. wstêpy w/g programu
– przy imprezach 2,3 4 dniowych – transport, ubezpieczenieNNW (przy imprezach zagranicznych KL – koszty leczenia),noclegi w pokojach z łazienkami), wstępy w/g programu, wyżywienie (szkoły podstawowe 3 posiłki dziennie, licea 2 posilki dziennie)
Ka¿da impreza jest przygotowywany pod kątem zamawiąjego, poprzez indywidualne konsultacje. Bierzemy
pod uwagę wiek uczestników, ich możliwości fizycznopercepcyjne. To zamawiający ma wp³yw na koñcowy program (wstępy, noclegi, wyżywienie), imprezy oraz na jej cenę. Na każdym etapie przygotowywania i realizacj imprezy wspieramy Państwa naszym ponad 30 letnim doświadczeniem.
Nie musicie odwiedzaćnaszego Biura. Wystarczy zadzwonić, a przedstawiciel Biura w dogodnym dla Pañstwa czasie, dojedzie do szkoły (zakładu pracy) i uzgodni program i termin wycieczki.

Zapraszamy do kontaktu meilowego lub telefonicznego

ego lub